THÔNG BÁO

Về việc góp ý dự thảo Quy định Chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh