Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh Phòng Tổ chức Hành chính

Thông báo

Thông báo về việc đánh giá kết quả thực hiện công việc và đánh giá xếp loại chất lượng đơn vị, viên chức, người lao động năm học 2023 - 2024

Thông báo về việc đánh giá kết quả thực hiện công việc và đánh giá xếp loại chất lượng đơn vị, viên chức, người lao động năm học 2023 - 2024

đánh giá kết quả thực hiện công việc và đánh giá xếp loại chất lượng đơn vị, viên chức, người lao động năm học 2023 - 2024

Thông báo về việc tổng kết năm học 2023-2024, xây dựng kế hoạch năm học 2024-2025, bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2023 - 2024

Thông báo về việc tổng kết năm học 2023-2024, xây dựng kế hoạch năm học 2024-2025, bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2023 - 2024

tổng kết năm học 2023-2024, xây dựng kế hoạch năm học 2024-2025, bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2023 - 2024

Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh

Kế hoạch Công tác tháng 6 năm 2024

Kế hoạch Công tác tháng 6 năm 2024

Kế hoạch Công tác tháng 6 năm 2024

Thông báo V.v khám sức khỏe định kỳ cho viên chức và người lao động năm 2024

Thông báo V.v khám sức khỏe định kỳ cho viên chức và người lao động năm 2024

khám sức khỏe định kỳ cho viên chức và người lao động năm 2024

1 2 3 4 5 > >>

Bạn vui lòng đợi trong giây lát...