THÔNG BÁO

Về việc đánh giá kết quả thực hiện công việc và đánh giá xếp loại chất lượng đơn vị, viên chức, người lao động năm học 2023 - 2024